Katalog informacij javnega značaja

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) je pričel veljati marca 2003 in je pomemben za vsakega državljana, ki bi želel od državnega organa prejeti javne informacije.

VSEBINA

 1. Osnovni podatki o zavodu
 2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga
 3. Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja
 4. Seznam glavnih predpisov z delovnega področja zavoda
 5. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
 6. Stroškovnik
 7. Morebitni stroškovnik za ponovno uporabo informacij javnega značaja
 8. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja oz. tematskih sklopov
 1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU
Naziv zavoda:
OSNOVNA ŠOLA Kungota
Naslov:
Plintovec 10c
Pošta:
2201 Zg. Kungota
Telefon:
+386 (0)2 655 06 00
Elektronski naslov:
sola@os-kungota.si
Odgovorna uradna oseba:
Zdenka Keuc, ravnateljica zavoda
Datum zadnje spremembe:
1. september 2020
Katalog je dostopen na spletu:
www.os-kungota.si
Druge oblike kataloga
Katalog je v fizični obliki dostopen na sedežu šole.

2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

a) ORGANIGRAM IN PODATKI O ORGANIZACIJI ŠOLE
 se nahaja tukaj

Podatki o šoli:   

Javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga je ustanovila Občina Kungota  z odlokom o ustanovitvi, je vpisan v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi pristojno ministrstvo.

Zavod je javni vzgojno-izobraževalni zavod in deluje pod imenom OŠ Kungota.

Osnovna šola opravlja javno službo na področju: 85.200 – osnovnošolsko izobraževanje. Poleg osnovne dejavnosti  opravlja osnovna šola še dopolnilne dejavnosti, navedene v odloku o ustanovitvi.

S svojo dejavnostjo šola zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju za gravitacijsko območje v prostorskem okolišu, ki je opredeljen z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda OŠ Kungota.

 • Matično šolo obsegajo vaške skupnosti v občini Kungota z naselji: Plintovec, Zgornja Kungota, Jurij ob Pesnici, Kozjak nad Pesnico (del), Spodnje Vrtiče, Jedlovnik, Grušena, Jurski Vrh, Pesnica in Vršnik, za učence od 1.–9. razreda.
 • Podružnično šolo Spodnja Kungota obsega vaško skupnost Spodnja Kungota z naselji: Kozjak nad Pesnico (del), Rošpoh (del), Gradiška, za učence od 1. –5. razreda.
 • Podružnična šola Svečina obsega vaško skupnost Svečina z naselji: Plač, Svečina, Slatinski Dol, Slatina, Podigrac, Špičnik, Ciringa, Zgornje Vrtiče, za učence od 1.–5. razreda.

Organi šole so:  svet zavoda, ravnateljica zavoda, svet staršev in strokovni organi.

Strokovni organi šole: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi in razredniki.

Odgovornost za učence in otroke prevzemajo strokovni delavci šole in vrtca v času izvajanja vzgojno-izobraževalnih dejavnosti  in drugih aktivnosti (organizirani dnevi, ekskurzije, šola v naravi …)  na področju šolskega prostora, ki obsega šolske stavbe, športno dvorano, dvorišče, šolsko športno igrišče, ograjen šolski prostor in šolsko dovozno pot ter v prostorih, kjer potekajo druge dejavnosti.

b) SEZNAM NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT 

Zavod Osnovna šola Kungota  je sestavljen iz enot:

 • matična šola OŠ Kungota
 • podružnična šola Sp. Kungota
 • podružnična šola Svečina
 • vrtec Sp. Kungota
 • vrtec Zg. Kungota
 • Vrtec Svečina
3. KONTAKTNI PODATKI uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Ime in priimek pristojne osebe: Zdenka Keuc

Delovno mesto in naziv: ravnateljica zavoda, profesorica

Elektronski naslov: zdenka.keuc@os-kungota.si

Poštni naslov:  Plintovec 10c, 2201 Zg. Kungota

Službena telefonska številka: +386 (0)2 655 06 02

4. SEZNAM GLAVNIH PREDPISOV Z DELOVNEGA PODROČJA ZAVODA 

a) Povezave na register predpisov pristojnega ministrstva:

 • predpisi s področja vzgoje in  izobraževanja in predpisi s področja osnovnošolskega izobraževanja (povezava)

b) Odlok o ustanovitvi v Medobčinskem uradnem vestniku pod Občino Kungota

Javni vzgojno-izobraževalni zavod je bil ustanovljen 1. 1. 1996 (Ur. l. RS, št. 77/99). Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno –izobraževalnega zavoda osnovna šola Kungota  je bil objavljen v med. vestniku  št. 27-28. 10. 2009.

c) Splošni akti šole:

č) Seznam predlogov predpisov

 • predlogi predpisov s področja izobraževanja (povezava)

d) Seznam sprejetih in predlaganih programov, strategij, stališč, mnenj, analiz in drugih podobnih dokumentov po vsebinskih sklopih

 • Letni delovni načrt za šolsko leto 2020/21: priponka

e) Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje po ZJN-3

Obvestila v zvezi z javnim naročanjem so objavljena na PORTALU e-NAROČANJE. (povezava)

f) Katalog vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oziroma drugih uradnih ali javnih storitev, ki jih organ vodi oziroma zagotavlja svojim uporabnikom

 • Postopek imenovanja ravnatelja zavoda 
 • Postopek  za napredovanje strokovnih delavcev v nazive
 • Postopek  za napredovanje strokovnih delavcev v plačne razrede

g) Odločanje o pravicah in dolžnostih učenca

Odločanje o podelitvi, dodelitvi, mirovanju oziroma prenehanju statusa učenca – perspektivnega  športnika / perspektivnega mladega umetnika ali vrhunskega mladega umetnika (povezava)

h) Seznam javnih evidenc, ki jih upravlja šola (z opisom metapodatkov)

Šola ne vodi javnih evidenc.

i) Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov, ki jih vodi šola s svojega delovnega področja

Informacija o številu oddelkov, o spolu učencev po oddelkih in razredih.

Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest: opredeljena z aktom o sistemizaciji DM.

5. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

a) Tehnični pogoji za dostop do elektronskega kataloga informacij javnega značaja:

 • za brskanje po naših spletnih straneh potrebujete ustrezno napravo (računalnik, telefon, tablica) in spletni brskalnik (Internet Explorer, Firefox, Chrome …).

b) Neposreden dostop do kataloga informacij javnega značaja:

 • osebni dostop na sedežu šole,
 • dostop po elektronski poti.

c) Dostop na podlagi zahteve

Neformalna zahteva:

 • ustna zahteva,
 • preko telefona,
 • po elektronski poti.

Formalna zahteva:

 • podana ustno na zapisnik,
 • pisna zahteva po pošti,
 • vložitev zahteve po elektronski pošti.

č) Dostop do kataloga informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami:

 • dostop do informacij javnega značaja zagotavljamo ljudem s posebnimi potrebami po prehodnem dogovoru.

6. STROŠKOVNIK 

Zavod lahko za večji obseg dokumentov zaračuna materialne stroške po stroškovniku in postopku 16., 17. in 18. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja. (povezava)

7. MOREBITNI STROŠKOVNIK ZA PONOVNO UPORABO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

Cene in drugi pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja so navedeni od 20. do 26. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja. (povezava)

8. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ OZ. TEMATSKIH SKLOPOV 

Ni zahtev.

Dostopnost
Scroll to Top
Call Now Button