Razširjeni program

V razširjeni program sodijo:

 • dopolnilni in dodatni pouk,
 • varstvo in podaljšano bivanje,
 • šole v naravi,
 • interesne dejavnosti,
 • tekmovanja,
 • programi za nadarjene ipd.

Šola mora te programe ponuditi v obsegu, kot ga predpisuje Zakon o osnovni šoli, lahko pa tudi več. Učenci se v te dejavnosti vključujejo prostovoljno, vendar jih po začetni prijavi morajo obiskovati.

Naša šola je tretje leto vključena v projekt RaP.

V letošnjem šolskem letu bomo izvajali vsebine:

RaP aktivnosti

UČITELJ

NASLOV ID

DAN

URA

TRAJANJE

ŠTEVILO UR/TE-DEN

ŠT. UR/TEDEN

Barbara Plečko Oberčkal

Sprostitev

sreda

12.05– 12. 55

1 PU

1

letno 35

Sonja Marko

Hrana in mi (5. razred)

ponedeljek

7.30–8.15

1 PU

1

letno 35

Sonja Marko

Hrana in mi (7. in 8. r.)

torek

7.30–8.15

1PU

1

letno 35

Barbara Plečko Oberčkal

Zeliščarstvo

torek

14.35– 15.20

1 PU

1

letno 35

Nina Lacković

Naravne oblike gibanja in elementarne igre (1.-3. r.)

ponedeljek, torek, četrtek, petek

12.10–12.55

14.00–14.45

14.50–15.35

1 PU

1 (1. r)

2 (2.,3. r)

letno 35 (1. r), letno 70 (2., 3. r)

Nina Lacković

športne in male moštvene igre z akrobatiko (4., 5. r.)

petek

12.45–13.30

13.35–14.20

1 PU

1

letno 35

Nina Lacković

športne igre in igre z loparji (8.r)

sreda

11.05–11.50

1 PU

1

letno 35

Vesna Repolusk

Folklora (2., 3.r)

ponedeljek

7.30–8.15

1 PU

1

letno 35

Nada Klasinc

Joga in druge sprostitvene tehnike

torek

7.30–8.15

1 PU

1

letno 35

Marija Kristan

Gibamo po angleško

ponedeljek, petek

11.15–12:50

1 PU

2

letno 70

Franci Kolarič

Športne igre

petek

7.30–8.15

1 PU

1

letno 35

Nataša Novak Mulej

Joga

ponedeljek

7.30–8.15

1 PU

1

letno 35

Suzana Čavka Divčić

Vodena meditacija ob glasbi

torek

7.30–8.15

1PU

1

letno 35

Namen razširjenega programa je omogočiti vsakemu učencu osebni razvoj, usklajen z njegovimi pričakovanji, zmožnostmi, interesi, talenti in potrebami. Namen je tudi omogočiti raznolikost dejavnosti in učencev, saj se učenci združujejo iz različnih razredov in s skupnim interesom. Program vključuje formativno spremljanje in vodi učence do samostojnosti in lastnega načrtovanja, razvija delovne navade ter ustvarjalnost.

V okviru razširjenega programa šola zagotavlja:

 • smiselno in kakovostno nadgradnjo obveznega programa osnovne šole, usklajeno s potrebami in interesi učencev, pogoji šole ter možnostmi ožjega in širšega okolja;
 • spodbudno, inkluzivno, ustvarjalno in varno (socialno in fizično) učno okolje, igro, druženje, sprostitev ali počitek v času pred izvedbo obveznega programa, med njo ali po njej;
 • pogoje za uspešno samostojno učenje in pripravo učencev na pouk;
 • širok nabor učnih sredstev;
 • povezanost dejavnosti razširjenega programa ter skupinsko in individualno podporo in usmerjanje učencev pri načrtovanju, (sodelovanju pri) izvajanju ter spremljanju in evalvaciji dejavnosti razširjenega programa.

Cilji (Gibanje in zdravje za dobro psihično in fizično počutje):

 • ozaveščajo pomen telesnega in duševnega zdravja za dobro počutje in kakovostno življenje;
 • vse bolj razumejo pomen vsakodnevnega gibanja, uravnotežene prehrane, zdravega in varnega okolja, sprostitve in počitka;
 • spoznavajo in se aktivno vključujejo v različne gibalne dejavnosti, razvijajo navade zdravega prehranjevanja, sodelujejo z drugimi ter v okolju ravnajo varno in odgovorno;
 • pridobivajo znanje o preventivnem ravnanju v skrbi za zdravje in varnost;
 • oblikujejo pozitiven odnos do gibanja, zdrave hrane in uravnoteženega prehranjevanja, okolja, samega sebe in drugih ter razvijajo s tem povezana pozitivna stališča, navade in ravnanja.

RaP dejavnosti v matični šoli

DEJAVNOST

UČITELJ

ŠTEVILO UR

RAZRED

Joga in druge sprostitvene tehnike

Nada Klasinc

1

1. triada

Joga

Nataša N. Mulej

1

2. triada

Košarka

Franci Kolarič

1

3. triada

Vodena meditacija ob glasbi

Suzana Č. Divčić

1

3. triada

Fitnes in funkcionalna vadba

Nina Lacković

1

2. triada

Folklora

Vesna Repolusk

1

1. triada

Hrana in mi

Sonja Marko

2

2. in 3. triada

 

RaP dejavnosti v POŠ Sp. Kungota

DEJAVNOST

UČITELJ

ŠTEVILO UR

RAZRED

Sprostitvene tehnike

Barbara P. Oberčkal

1

       1.–5. r.

Ustvarjanje z gibom

Barbara P. Oberčkal

1

1.–5. r.

Igre z žogo

Nada Stropnik/Aljaž Gorgiev

1

1.   –  5. r.

 

RaP dejavnosti v POŠ Svečina

DEJAVNOST

UČITELJ

ŠTEVILO UR

RAZRED

Gibanje po angleško

Marija Kristan

2

1.   r.

Igrajmo se skupaj

Darija Šildenfeld

1

1.–5. r.

 

Usmerjene športne aktivnosti (izvajalka učiteljica športa Nina Lackovič)

RAZRED

ŠTEVILO UR/TEDEN

1.   triada

1

2.   triada

1

6. razred

1

7. razred

1

8. razred

1

9. razred

1

Sp. Kungota

2

Svečina

1* 

* kombinacija z OŠ Kungota

Dostopnost
Scroll to Top
Call Now Button