Sodelovanje med vrtcem in starši

Strokovno sodelovanje

 • Organiziramo in izvajamo roditeljske in tematske sestanke, pogovorne ure, strokovna predavanja, pedagoške delavnice.
 • Starše obveščamo o dejavnostih v vrtcu in jih vzpodbujamo, da sodelujejo pri načrtovanju in izvajanju vzgojno-izobraževalnih dejavnosti.
 • Starše seznanjamo s strokovnimi spoznanji o predšolskem otroku in o pomenu ustreznega vzgojnega ravnanja.

Informiranje staršev

 • Publikacija vrtca
 • Spletna stran vrtca
 • FB profil Vrtec pri OŠ Kungota
 • e-Asistent za vrtec
 • Oglasne deske pred igralnicami
 • Pisna obvestila, vabila, zloženke …

 Skupna druženja

Vsebine in oblike se prilagajajo prednostnim nalogam vrtca in enote ter željam in potrebam otrok in staršev. Sem sodijo: jesenska druženja, teden otroka, športna srečanja, delovne akcije, spoznavanje in raziskovanje bližnje in daljne okolice vrtca, dan za družino, praznovanja praznikov, obiski predstav, pustovanje, odprta vrata vrtca, tematska družabna srečanja, zaključne prireditve.

Svet zavoda

V najvišji organ upravljanja vrtca Svet zavoda so imenovani trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev in trije predstavniki staršev (iz vrtca je eden predstavnik).

Svet staršev

Sestavljajo ga predstavniki staršev iz vsake skupine vrtca. Med seboj izvolijo predsednika sveta, ki sklicuje in vodi sestanke in skrbi za povezovanje med starši in vodstvom vrtca. Predstavnik skupine v svetu staršev obvešča starše o dejavnostih sveta in posreduje njihova vprašanja, predloge, dileme … svetu staršev.

Obveznosti staršev

 • Starši so dolžni upoštevati 9-urno bivanje otroka v vrtcu in spoštovati poslovni čas vrtca;
 • v kolikor za otroka starš iz objektivnih razlogov potrebuje za otroka več kot 9-urno varstvo, je v vrtec potrebno poslati pisno zaprosilo z dokazilom delodajalca o delovnem času obeh staršev, oz. enega, če mu je dodeljeno 100 % skrbništvo za otroka. O odločitvi glede odobritve vloge so starši pisno obveščeni po pošti;
 • izostanek otroka je potrebno v vrtec sporočiti do 9.00. Dnevni strošek za prehrano, ki se upošteva pri obračunu oskrbnin, znaša 1,76 € in se za čas, ko je otrok odsoten, zniža za število dni odsotnosti v sorazmerni višini plačila staršev za program vrtca. V kolikor starši obvestijo vrtec o otrokovi odsotnosti do 9.00, se dnevni strošek za prehrano otroka v vrtcu upošteva z naslednjim dnem;
 • bolni otrok ne sodi v vrtec. Starši so dolžni priti po otroka, ki v vrtcu zboli, v najkrajšem možnem času. Starši so v vrtec dolžni sporočiti nalezljivo bolezen otroka in vse posebnosti o otroku, ki jih strokovni delavci vrtca morajo poznati oziroma prepoznati;
 • starši s svojim ravnanjem, vedenjem in delom prispevajo h kvaliteti programa in ugleda vrtca;
 • starši so se dolžni zanimati za otrokov razvoj;
 • otrok mora prihajati v vrtec in odhajati iz njega v spremstvu staršev oz. z drugimi odraslimi osebami, ki so za to pooblaščene;
 • starši so dolžni otroka osebno predati vzgojiteljici predšolskih otrok ali vzgojiteljici predšolskih otrok – pomočnici vzgojiteljice zaradi varnosti in osebnega stika, ki je v vrtcu izrednega pomena;
 • otrok naj bo primerno oblečen za igro in dejavnosti v vrtcu in izven njega (trenirka, udobne hlače, majica …).

 

Dostopnost
Scroll to Top
Call Now Button